ПЪТЯТ Е ЦЕЛТА.

Автомагистрали Хемус  АД е пътно строително предприятие  със 100% частен капитал. От момента на създаването си, дружеството осъществява  дейността си чрез Централно управление в София и клонове - Дупница, Златица  и Ботевград. В предприятието  сега работят около 480 специалисти  и работници през летния и  около 320 през зимния сезон.  Дружеството разполага с три  асфалтови бази, два бетонови  възела, три трошачно - сортировъчни инсталации, две трошачно - миячно сортировъчни инсталации, тежка механизация за извършване на земни работи , машини за асфалтополагане, инсталация за производство на обикновено и активирано каменно брашно и ремонтни бази за извършване на ремонт и поддържане на механизация, автотранспорт и технологично оборудване. Качеството на произвежданите строителни продукти се контролира съгласно система за производствен контрол от три собствени акредитирани пътно строителни лаборатории.
Материалите за производство на бетонови и асфалтови смеси се добиват от три кариери, с дадена концесия на дружеството и се преработват в шест трошачно-смесителни инсталации, собственост на дружеството.
Дружеството е сертифицирано  по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и има сертификат за производствен контрол, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Дружеството е член на :


• Камара на строителите в България
• Браншова камара пътища
• Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

ДОКУМЕНТИ :
ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО 

Новини
За нас
Клонове: Ботевград Дупница Златица
Изпълнени обекти
Карта
Галерия
Контакти

Изпълнителен директор на „Автомагистрали Хемус” АД е  инж. Николай Ръжев - дипломиран инженер по пътно строителство, семеен с три деца и има над 30 годишна практика в областта на пътното строителство. Участвал е в изграждането на редица пътно-строителни обекти в България - автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и други, както и на обекти в чужбина - Нигерия, Русия и др.

Д-р инж. Веселин Воденичаров е роден през 1950 в София.
През 1972 година завършва ТУ Отто фон Герике, Магдебург, Германия.
През 1997 защитава докторска степен в ТУ Магдебург.
От 1980 до 1989 е доцент в Института по металознание към БАН.
От 1989 година развива самостоятелен бизнес.
През 2001 година се дипломира от Харвард Бизнес скул по тригодишна  мениджърска програма за собственици и президенти на компании.