КЛОН ДУПНИЦА
Инж. АЛЕКСАНДЪР  ПЕШЕВ
УПРАВЛЕНИЕ КЛОН ДУПНИЦА
АСФАЛТОВА БАЗА
БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ
КАРИЕРА "СТУДЕНА"
инж. Александър Димитров Пешев

Роден е в София на 23.04.1956 год.
Завършва ВИАС през 1982 год., специалност пътно строителство.
Започва работа в „Пътни строежи”, София, като технически ръководител и работи до м. юли 2000 год., на длъжност Началник строителен обект. От м. юли 2000 год. до м. февруари 2003 год. е на работа в „СК 13 Холдинг” АД, като Директор проект и „СК 13 Пътстрой” АД, като Прокурист. През периода м. юни 2003 год. до май 2004 год. е на работа в „Газстроймонтаж” АД на длъжност ръководител обект. От м. май 2004 год. започва работа в „Автомагистрали Хемус” АД, като Директор по производствените въпроси и в момента е Управител на клон Дупница към „Автомагистрали Хемус” АД.
Участвал е в изграждането на автомагистрали „Хемус” и „Тракия” и други пътни обекти.


Клон Дупница
Клона разполага с:

-Кариера „Студена”, разположена в местността „Крайна могила” на с. Студена, област Перник. Кариерата се разработва от 1999 год. и има отдадена концесия от 2000 год. На нея е изградена ТСИ; с производителност – 130 т./час, произвеждаща скален материал фракции 0 – 4 мм, 4 – 11,2 мм и 11,2 – 22,4 мм. Има и мобилна трошачна инсталация с производителност 250 т/час, произвеждаща скален нефракциониран материал 0 – 31,5 мм.
-Асфалтова база „Марек”, разположена в землището на с. Яхиново, община Дупница. Оборудвана е с асфалтосмесителна инсталация „Телтомат” ІV, с производителност 60 т/час. и произвеждаща различни асфалтови смеси. На базата са изградени ТСИ, с производителност 25 т/час и ТМСИ, с производителност 25 т/час, произвеждащи скален материал фракции 0 – 4 мм, 4 – 16 мм, 4 – 22,4 мм и 11,2 . 22,4 мм.
-Бетонов възел „Галилея”, разположен в землището на с. Червен брег, община Дупница. Изграден е бетонов възел МА 500 с производителност 20 м3/час. Произвеждат се марки бетони В10, В12,5, В15, В20, В25, В30 и В35 и бетонови изделия (бордюри и тротоарни плочи).
-Ремонтна работилница, разположена в землището на с. Яхиново, община Дупница. Там се извършва поддръжката и ремонта на пътностроителната техника и автотранспорта на клона. Клонът разполага с багери, булдозери, автогрейдери, челни товарачи, асфалтополагащи машини и автомобили – самосвали с товароносимост от 10,00 тона до 30,00 тона.
-Акредитирана пътностроителна изпитвателна лаборатория от БСА.

 

Новини
За нас
Клонове: Ботевград Дупница Златица
Изпълнени обекти
Карта
Галерия
Контакти

ПЪТЯТ Е ЦЕЛТА.
????????