КЛОН ЗЛАТИЦА
Инж. ТАТЯНА ТЕРЗИЕВА
УПРАВЛЕНИЕ КЛОН ЗЛАТИЦА
АСФАЛТОВА БАЗА
БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ
Клон Златица

Клона разполага с:
-Кариера „Смолско”, разположена в землището на с. Смолско, община Мирково. Кариерата се разработва от 1997 год. и има отдадена концесия от 2000 год. На нея е изградена ТСИ с производителност – 120 т./час, произвеждаща скален материал фракции 0 – 6,3 мм, 4 – 16 мм и 11,2 – 22,4 мм.
-ТМСИ „Петрич”, разположена в източната част на с. Петрич, община Златица. Изградена е миячно – сортировъчна инсталация с производителност 40 т/час и произвеждаща скален материал фракции 0 – 4 мм, 4 – 16 мм и 11,2 – 22,4 мм.
-Асфалтов комлекс „Челопеч” разположен между с. Челопеч и гр. Златица, непосредст-вено до път І-6 София – Бургас. В комплекса има изградени асфалтосмесителна инсталация и бетонов възел.
-Асфалтосмесителната инсталация е „Телтомат” V 3/S, с производителност 80 т/час и произвеждаща различни асфалтови смеси.
-Бетоновия възел е МА 502, с производителност 25 м3/час. Произвеждат се марки бетони В10, В12,5, В15, В20, В25, В30 и В35 и бетонови изделия (бордюри и тротоарни плочи).
-Ремонтна работилница, разположена в землището на с. Антон, община Антон, Софийска област. Там се извършва поддръжката и ремонта на пътностроителната техника и автотранс-порта на клона. Клонът разполага с багери, булдозери, автогрейдери, челни товарачи, асфалто-полагащи машини и автомобили – самосвали с товароносимост от 10,00 тона до 25,00 тона.
-Акредитирана пътностроителна изпитвателна лаборатория от БСА.

ТРОШАЧНА "СМОЛСКО"

 

Новини
За нас
Клонове: Ботевград Дупница Златица
Изпълнени обекти
Карта
Галерия
Контакти

ПЪТЯТ Е ЦЕЛТА.
инж. Татяна Томова Терзиева

Родена е в София на 26.02.1959 год.
Завършва ВИАС през 1982 год., специалност пътно строителство.
Започва работа в „Пътни строежи”, София, като Технолог по качеството и работи до м. септември 1985 год., на длъжност Началник строителен обект. От м. септември 1985 год. до м. декември 1989 год. е на работа в СМУ „Хемус”, като Началник строителен обект. От м. януари е 1990 год. е на работа в „Автомагистрали Хемус” АД, като Началник строителен обект, след това Заместник Директор и в момента е Директор на клон Златица към „Автомагистрали Хемус” АД.
Участвала е в изграждането на автомагистрала „Хемус”, по ЛОТ 5 „Пирдоп - Карлово”, ЛОТ 2А „Перник - Радомир” и други пътни обекти.