•  

   
   

   

 •  

   
   

   

 •  

   
   

   

"Автомагистрали Хемус" АД завърши рехабилитацията на 12 км от път II-35 Плевен-Ловеч. Този проект е изпълнен с финасовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Управляващ орган - https://www.mrrb.bg/

За Нас


Виж още

„Автомагистрали Хемус“ АД  е пътностроително предприятие с повече от 50-годишна история. То произхожда от Държавно стопанско обединение „Пътни строежи”.
Предметът на дейност на „Автомагистрали Хемус“ АД е проекто-проучвателна и строителна дейност в страната и чужбина в областта на пътното, железопътното, мостовото и тунелното строителство, консултантска, инженерингова дейност, добив на инертни и строителни материали, производство и търговия със строителни материали, конструкции и изделия.
По настоящем „Автомагистрали Хемус“ АД е акционерно дружество със 100% частен капитал. В предприятието работят около 26служители, в това число квалифицирани специалисти с богат професионален опит в областта на пътното строителство, геодезията, строителството на сгради и съоръжения, геологията, тежката механизация и осъществяването на контрол върху качество на влаганите в строежите строителни продукти.
От момента на създаването си, дружеството осъществява дейността си чрез Централно управление в София и клонове - Дупница, Златица  и Ботевград. Дружеството разполага с три асфалтови бази, два бетонови  възела, шест трошачно-сортировъчни инсталации, топкови мелници за производство на минерално брашно, инсталация за битумна емулсия, тежка механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи и ремонтни бази за извършване на ремонт и поддържане на механизация, автотранспорт и технологично оборудване. Качеството на произвежданите строителни продукти се контролира съгласно система за производствен контрол от три собствени акредитирани пътностроителни изпитвателни лаборатории. Скалните материали за производство на бетонови и асфалтови смеси се добиват от три кариери, с дадена концесия на дружеството.
„Автомагистрали Хемус“ АД е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и притежава сертификати за производствен контрол, за произвежданите строителни продукти, издадени от съответните нотифицирани органи и сертификати за акредитация на пътностроителните изпитвателни лаборатории.
Дружеството е член на Камара на Строителите в България и Българска Браншова Камара „Пътища“.

"Автомагистрали Хемус" АД