По Оператична програма "Развитие на човешките ресурси", завърши успешно Проект BG05M9ОP001-1.008-1029- C01

НА 31.12.2018 Г. “АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05MP001-1.008-1029- C01 “УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И ДОБРО КАЧЕСТВО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕЗУРСИ”, СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05MP001-1.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”