„Реконструкция на улица, тротоари, съоръжения и принадлежности към нея – ул. Ротмистър Ат.Бендерев, гр. Сливница“

Проектът е на обща стойност по договор 1.110.851.88лв.без ДДС или 1.333.022.26 лв. Срокът за  изпълнение на проекта е 150 календарни дни.