инж. Николай Ръжев

Изпълнителен директор


Инж. Николай Ръжев завършва Висшия инженерно-строителен институт в гр. София през 1977 г. със специалност пътно строителство. Има над 40 годишен професионален опит при изпълнение на обекти в областта на пътното строителство. Участвал е в изграждането на редица значими транспортни инфраструктурни обекти в България и чужбина - АМ "Хемус", АМ "Тракия", обекти в Нигерия, Русия и др.

„Автомагистрали Хемус“ АД  е пътностроително предприятие с повече от 50-годишна история. То произхожда от Държавно стопанско обединение „Пътни строежи”.
Предметът на дейност на „Автомагистрали Хемус“ АД е проекто-проучвателна и строителна дейност в страната и чужбина в областта на пътното, железопътното, мостовото и тунелното строителство, консултантска, инженерингова дейност, добив на инертни и строителни материали, производство и търговия със строителни материали, конструкции и изделия.
По настоящем „Автомагистрали Хемус“ АД е акционерно дружество със 100% частен капитал. В предприятието работят около 260 служители, в това число квалифицирани специалисти с богат професионален опит в областта на пътното строителство, геодезията, строителството на сгради и съоръжения, геологията, тежката механизация и осъществяването на контрол върху качество на влаганите в строежите строителни продукти.
От момента на създаването си, дружеството осъществява дейността си чрез Централно управление в София и клонове - Дупница, Златица  и Ботевград. Дружеството разполага с три асфалтови бази, два бетонови  възела, шест трошачно-сортировъчни инсталации, топкови мелници за производство на минерално брашно, инсталация за битумна емулсия, тежка механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи и ремонтни бази за извършване на ремонт и поддържане на механизация, автотранспорт и технологично оборудване. Качеството на произвежданите строителни продукти се контролира съгласно система за производствен контрол от три собствени акредитирани пътностроителни изпитвателни лаборатории. Скалните материали за производство на бетонови и асфалтови смеси се добиват от три кариери, с дадена концесия на дружеството.
„Автомагистрали Хемус“ АД е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и притежава сертификати за производствен контрол, за произвежданите строителни продукти, издадени от съответните нотифицирани органи и сертификати за акредитация на пътностроителните изпитвателни лаборатории.
Дружеството е член на Камара на Строителите в България и Българска Браншова Камара „Пътища“.

Д-р. инж. Веселин Воденичаров

Изпълнителен директор


Д-р инж. Веселин Воденичаров завършва ТУ Отто фон Герике, Магдебург, Германия през 1972 г. През 1997 г. защитава докторска степен в ТУ Магдебург. От 1980 г. до 1989 г. е доцент в Института по металознание към БАН. От 1989 г. развива самостоятелен бизнес. През 2001 г. се дипломира от Харвард Бизнес Скуул по тригодишна мениджърска програма за собственици и президенти на компании.

Декларации

Член на
КСБ

Сертификат
OHSAS 18001:2007

Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO 14001:2004