„Автомагистрали Хемус“АД е пътностроително дружество специализирано в проучване, проектиране и изграждане на съоръжения, концентрирани в областта на пътното, железопътното, мостовото и тунелното строителство в страната и чужбина. Спектърът от услуги на дружеството включва и добив на инертни и строителни материали, производство и търговия със строителни материали, конструкции и изделия. „Автомагистрали Хемус АД осъществява още консултантска и инженерингова дейност.

С повече от 50 години опит в значими и сложни проекти, като приемник на Държавно стопанство „Пътни строежи“, дружеството е реализирало редица специфични и общественозначими обекти в сферата на пътната инфраструктура. 

Дружеството разполага със собствени асфалтови бази, два бетонови възела, шест трошачно-сортировъчни инсталации, топкова мелница за производство на минерално брашно (обикновено и активирано), инсталация за битумна емулсия, тежка механизация за извършване на земни, пътни и асфалтови работи и бази за извършване на ремонт и поддържане на механизация, автотранспорт и технологично оборудване.

Скалните материали за производство на бетонови и асфалтови смеси се добиват от три кариери, с дадена концесия на дружеството.

„Автомагистрали Хемус“АД е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и притежава сертификати за производствен контрол, за произвежданите строителни продукти, издадени от съответните нотифицирани органи.  

Дружеството е член на Камара на Строителите в България и Българска Браншова Камара „Пътища“.
Декларации

Член на
КСБ

Сертификат
ISO 45001:2018

Сертификат
ISO 9001:2015

Сертификат
ISO 14001:2015