Устойчива заетост и добро качество на работните места в "Автомагистрали Хемус" АД

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-1.008-1029, проект "Устойчива заетост и добро качество на работните места в "Автомагистрали Хемус" АД част от Дейност 4 "Осигуряване на организиран транспорт за заетите лица в клоновете на "Автомагистрали Хемус" АД до и от работното място" от 01.10.2017г. фирмата предоставя транспортна услуга на своите служители в следните клонове:

Клон Дупница:


Клон Ботевград:

Клон Златица: