Инвестиционно предложение на "Автомагистрали Хемус" АД

“Автомагистрали Хемус“ АД гр. София 1000, ул. „Георги С. Раковски“ .128, ет. 8; ЕИК 831643461 има следното инвестиционно предложение: Продължаване срока на разрешение за водовземане от повърхностен воден обект – язовири  по приложение No. 1 към Закона за водите, посредством съществуващи съоръжения. Обект - язовир Дяково. Предишно разрешително № 0143005/13.10.2008г. Място на водоползване: Поземлен имот с идентификатор 80491.0.502, област Кюстендил, община Дупница, с. Червен брег, местност „Галилея“.  ЕКАТТЕ 6250 територия Урбанизирана, НТП За производството на строителни материали, конструкции и изделия.