Автомагистрали Хемус“ АД премина ресертификационен одит по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

„Автомагистрали Хемус“ АД успешно премина процедурата на ресертификационен одит по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Интегрираната система за управление на „Автомагистрали Хемус” АД е изградена на базата на тези стандарти. Така се осигурява висококачествено изпълнение на регламентираните и прогнозирани изисквания на потребителите и се осъществява политика по качеството, околната среда, както и здравословни безопасни условия на труд.

По този начин Висшето ръководство, както и служителите в дружеството са ангажирани с изграждане и производство на висококачествени строежи и продукти.