Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III – 707 в община Никола Козлево по Обособена позиция 1: „Общински път IV – 20723 – с.Никола Козлево-с.Ружица“

Проектът е на обща стойност по договор 1.888.990.66 лв.без ДДС или 2.266.788.79 лв.с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 187 календарни дни.