Основен ремонт на общински път "Панагюрски колонии - местност "МАНЗУЛ" от км 0+000 до км 7+660,78 - подучастък от км 4+745 до км 5+020к от км 4

Проектът е на обща стойност по договор 126.103.19 лв. без ДДС или 151.323.83 лв. с ДДС. Срокът на изпълнението на проекта е 50 календарни дни.